Menu

Privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Artikel 1: Definities
1.1. Womanhood studio: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Womanhood studio op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2. Klant: de wederpartij van Womanhood studio die een product of dienst afneemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Womanhood studio als opdrachtnemer optreedt.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de Try-Out deal.
2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Womanhood studio uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Leskaarten, abonnementen en losse lessen
3.1. Een leskaart en/of abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2. Een losse les is één maand geldig. Een leskaart van tien lessen (Royalty card) is 16 weken geldig vanaf de dag van overeenkomst.
3.3. Een Unlimited abonnement kan elk moment van de maand ingaan, met een minimum van 3 maanden.
3.4. Womanhood studio verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen.
3.5. Het lesrooster is te vinden op de website en via www.momoyoga.nl/womanhood . Dit rooster kan door Womanhood studio desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Womanhood studio zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.

Artikel 4. Workshops en cursussen
4.1. Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door Womanhood studio aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2. Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.3. Womanhood studio behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Massagebehandelingen
5.1. Een afspraak voor een massage kan telefonisch, via whatsapp of via de website van Womanhood studio gemaakt worden.

5.2. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de behandeling is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
5.2. De masseur van Womanhood studio kan fysiotherapie als achtergrond hebben, maar biedt geen fysiotherapie behandeling aan. Hij/Zij is geen arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Womanhood studio is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

Artikel 6. Annulering
6.1. Annulering tot 2 uur voor aanvang van lessen is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant het volledige bedrag van een les verschuldigd. Indien Klant gebruik maakt van een Unlimited abonnement, wordt het volledige lesbedrag in rekening gebracht.

6.2. Annulering van workshops en cursussen: Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus is recht op restitutie. Bij annuleren binnen 1 week is er geen recht op terugbetaling. Bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

6.3. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de massagebehandeling is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.

Artikel 7. Huisregels
9.1. Klant moet altijd de volgende huisregels van Womanhood studio volgen:

  • Fietsen worden geparkeerd op de Oude Delft or andere geschikte plekken, en niet voor de studio of bij de buren op de Schoolstraat.
  • Kom fris naar de yogales en/of massage.
  • Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
  • Wij adviseren niet later dan 1 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
  • Kom op tijd! Klant is aanwezig in de studio 5-10 minuten voor aanvang van een les of een workshop.
  • Geen schoenen in de yogastudio.
  • Womanhood studio verhuurt yogamatten voor 3 euro voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
  • Kom met een positieve houding en toon respect voor uw mede yogi’s en docenten.

Artikel 8. Verplichtingen Womanhood studio

8.1. Womanhood studio behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 7, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
8.2. Womanhood studio behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een sessie. 8.3. Womanhood studio kan nimmer gehouden zijn workshops of cursussen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen of dagdelen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 9. Prijs en betaling
9.1. De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
9.2. Womanhood studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd in de studio en via de website.

9.3. Womanhood studio behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.
9.4. De betaling van massages geschiedt direct na afloop van de afspraak. De betaling van alle overige diensten en producten geschiedt vooraf.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van womanhood studio  liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Womanhood studio uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2. In geval van overmacht heeft womanhood studio het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Womanhood studio.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Het afnemen van de diensten van Womanhood studio is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de docent of massage therapeut. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
11.2. Womanhood studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
11.3. Womanhood studio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
11.4. Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Womanhood studio, dienen te worden vergoed.
11.5. Klant vrijwaart Womanhood studio voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van Womanhood studio, door Womanhood studio ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1. Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Womanhood studio, heeft Womanhood studio het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Womanhood studio in een dergelijk geval.

Artikel 13. Privacy
13.1. Als u bij Womanhood studio een abonnement of lessenkaart hebt, een abonnement of lessenkaart wilt aanschaffen, een training volgt of wilt volgen, een behandeling wilt boeken, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. De registratie van gegevens van onze bezoekers verloopt via momoyoga.nl

Vanzelfsprekend gaat Womanhood studio uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken.
13.2. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt: Via momoyoga worden uw persoonsgegevens verwerkt. Wanneer u voor de eerste keer een dienst afneemt van womanhood studio verwerken wij in ieder geval uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. U kunt zelf via uw eigen momoyoga account deze extra gegevens toevoegen: woonadres en plaats, geboortedatum.

Andere gegevens die genoteerd worden zijn: bezoekregistratie aan de studio, laatste bezoek aan de studio, type abonnement en/of lessenkaart, informatie die u eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, eventuele gegevens die u hebt ingevuld m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid.

13.3. Met welk doel verwerken wij deze gegevens? Dienstverlening: Womanhood studio verwerkt uw gegevens om haar diensten aan u te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account waardoor u toegang tot Womanhood studio krijgt, en het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen.

Womanhood studio verwerkt uw gegevens om u hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). U ontvangt informatie over de status van uw abonnement of leskaart. Ook ontvang u informatie over gelijksoortige producten en diensten van Womanhood studio.

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Womanhood studio te verbeteren. Ook kunnen we u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Womanhood studio later zien dat er al eerder contact is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen.

13.4. Womanhood studio verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Artikel 14. Auteursrecht en eigendom
14.1. Van het door Womanhood studio verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Womanhood studio. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 15. Klachten
15.1. Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Womanhood studio zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Womanhood studio contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
15.2. Mochten Womanhood studio en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Een procedure bij de Geschillencommissie neemt gemiddeld drie maanden in beslag. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
15.3. Klachten worden geregistreerd bij Womanhood studio en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. Klachten worden bewaard voor een termijn van zeven jaar. Daarna worden de klachten geanonimiseerd.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Delft / Den Haag.